Warunki uczestnictwa.

I. Ogólne warunki uczestnictwa w Cisco Forum 2013

1. Rejestracja na konferencję Cisco Forum 2013 składa się z następnych kroków:

a. rejestracja on-line z podaniem następujących danych rejestrującego się:
- pełna nazwa podmiotu dokonującego rejestracji ujawniona w odpowiednim rejestrze oraz numer NIP,
- wskazanie imienia i nazwiska rejestrowanego uczestnika,
- dane e-mailowe rejestrowanego uczestnika,
- dane teleadresowe podmiotu dokonującego rejestracji,
- dane e-mailowe podmiotu dokonującego rejestracji.

b. akceptacja warunków udziału w konferencji oraz zobowiązanie do zapłaty faktury proforma, która zostanie wysłana przez organizatora w formie wiadomości e-mail,

c. otrzymanie przez zgłaszającego potwierdzenia rejestracji wysłanego od organizatora w formie wiadomości e-mail oraz wypełnienie obowiązkowej ankiety delegata dostępnej po zalogowaniu na stronie konferencji,

d. dokonanie przez zgłaszającego w całości zapłaty opłaty konferencyjnej w wysokości brutto określonej na fakturze proforma otrzymanej od organizatora drogą mailową,

e. otrzymanie przez zgłaszającego potwierdzenia odnotowania płatności na koncie organizatora.

Uwaga: Warunkiem udziału w konferencji jest pomyślne zakończenie wszystkich powyższych kroków.

Uwaga! Osoby, które otrzymują specjalne kody prosimy o rejestrowanie się jedynie przy ich użyciu, w przeciwnym wypadku rejestracja odbędzie się na warunkach ogólnych, za co organizator nie ponosi odpowiedzialności. Rejestracji kodu musi dokonać wyłącznie uczestnik, który specjalny kod otrzyma.

Uwaga! Osoba dokonująca zgłoszenia i akceptująca warunki uczestnictwa, niniejszym oświadcza, że jest upoważniona do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wobec organizatora konferencji. W przeciwnym przypadku ponosi ona wobec organizatora odpowiedzialność cywilną, w tym odszkodowawczą, za przekroczenie uprawnień lub ich nie posiadanie.

Z chwilą elektronicznej akceptacji, podmiot wskazany w zgłoszeniu zobowiązuje się do zapłaty na rzecz organizatora wskazanej na fakturze proforma opłaty konferencyjnej oraz opłaty za organizację noclegu (jeżeli taka będzie miała miejsce) na warunkach określonych w niniejszym dokumencie. Obowiązek zapłaty wygasa wyłącznie w sytuacji braku miejsc, o czym zgłaszający zostanie poinformowany przez organizatora.

2. Koszty uczestnictwa jednej osoby w konferencji wynoszą w przypadku rejestracji:


a. Early Birds - do dnia 31.12.2012 r. (włącznie) – 1690,00 PLN netto (+23% VAT);
b. Regular - do dnia 28.02.2013 r. (włącznie) – 1890,00 PLN netto (+23% VAT);
c. Last minutes- od 01.03.2013 r. (włącznie) – 2490,00 PLN netto (+23% VAT);

3. Terminy płatności opłaty rejestracyjnej:


a. opłata rejestracyjna powinna być odnotowana na koncie organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania proformy;

b. każda zarejestrowana osoba może zrezygnować z udziału w konferencji do dnia 06.03.2013r. poprzez wysłanie rezygnacji listem poleconym do Fundacji PROIDEA na podany poniżej adres:
ul. Krakusa 8 30-535 Kraków

c. w przypadku nie przesłania rezygnacji uczestnik jest nadal zobowiązany do zapłaty całości opłaty konferencyjnej.

d. wysłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z zawarciem umowy prawnej z Fundacją Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA dotyczącej udziału w konferencji. 

4. Faktura VAT zostanie wystawiona najpóźniej 7 dni  po odnotowaniu wpłaty na koncie organizatora. Do osób, które nie poinformują organizatora o rezygnacji z uczestnictwa (warunki i koszty rezygncaji podane są w pkt 10) faktura VAT zostanie wysłana najpóźniej 7 dni po zakończeniu konferencji na wskazany w zgłoszeniu adres siedziby.

5. Należność za udział w konferencji prosimy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA
ul. Konarskiego 44/6 30-046 Kraków
Numer konta: IBAN: PL22 1600 1039 0002 0032 2947 4001 SWIFT: PPABPLPK

6. Udział w konferencji obejmuje:

- uczestnictwo w wybranych sesjach, potwierdzonych przez organizatora,
- materiały konferencyjne, - lunch, przerwy kawowe według programu i menu ustalonego przez Organizatora,
- udział w evencie wieczornym w dniu 20.03.2013 i 21.03.2013 r. według programu ustalonego przez organizatora.

Całościowy koszt pakietu konferencyjnego to suma kosztów udziału w konferencji oraz noclegów.
Ceny noclegów podane są w pkt. 7.

7. Koszty noclegów wynoszą:

Hotel Mercure Kasprowy:

pokój 1-osobowy – 392,0 zł/doba brutto (318,7 zł/doba + 23% VAT)
miejsce w pokoju 2-osobowym – 214,88 zł/doba brutto ( 174,7zł/doba + 23% VAT) (parking w cenie)

Hotel Belvedere:

pokój 1-osobowy - 492,0 zł/doba brutto (400 zł/doba + 23% VAT) 
miejsce w pokoju 2-osobowym – 297,66 zł/doba brutto ( 242 zł/doba + 23% VAT)  miejsce postojowe niestrzeżone (opcjonalnie) – 30,0 zł/doba brutto ( 24,39 zł/doba + 23% VAT)

Hotel Litwor:

pokój 1-osobowy - 492,0 zł/doba brutto (400 zł/doba + 23% VAT) 
miejsce w pokoju 2-osobowym – 297,66 zł/doba brutto ( 242 zł/doba + 23% VAT)  miejsce postojowe niestrzeżone (opcjonalnie) – 25,01 zł/doba brutto ( 20,33 zł/doba + 23% VAT)

Hotel Wersal:

pokój 1-osobowy - 207,87 zł/doba brutto (169 zł/doba + 23% VAT) 
miejsce w pokoju 2-osobowym - 198,89 zł/doba brutto ( 160 zł/doba + 23% VAT) (parking w cenie)

Liczba miejsc parkingowych w hotelach jest ograniczona.
Powyższe kwoty zawierają także opłatę klimatyczną.
Opłata za organizację noclegu zostanie umieszczona zarówno na fakturze proforma jak i na fakturze VAT.

Rezerwacji miejsca hotelowego dokonują Państwo poprzez formularz on-line podczas procesu rejestracji. Płatności za organizację noclegu uczestnicy zobowiązani są dokonać wraz z opłatą konferencyjną na podstawie faktury proforma otrzymanej od organizatora. W procesie rejestracji należy wskazać preferowanego współlokatora w przypadku wyboru miejsca w pokoju 2-osobowym. Organizatorzy będą starali się w miarę możliwości ulokować Państwa według podanych preferencji dotyczących współlokatorów. Jeśli pole "preferowany współlokator" zostanie niewypełnione organizator zastrzega sobie prawo losowego wyboru współlokatorów.

Ilość miejsc w hotelach jest ograniczona!

Rezerwacja oraz opłata miejsca hotelowego jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu hotelowego. Regulaminy poszczególnych hoteli dostępne są w recepcjach hotelowych.

8. W przypadku chęci zmiany wybranego miejsca hotelowego prosimy o pisemną informację na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Zmiana miejsca będzie dokonywana przez organizatora w miarę możliwości wolnych miejsc.

9. Zmiana osoby delegowanej na konferencję jest możliwa bez dodatkowych kosztów, po uprzednim zgłoszeniu organizatorom tego faktu na adres:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  do dnia 06.03.2013 r.

10. Warunki i koszty rezygnacji z udziału w Konferencji oraz rezygnacji z noclegu: warunkiem uznania rezygnacji jest otrzymanie przez organizatora pisemnej informacji:


a. Osoby zarejestrowane do dnia 28.02.2013 r. otrzymają zwrot opłaty konferencyjnej. Rezygnacja nie dotyczy zwrotu opłaty za organizację noclegu.

b. Osoby zarejestrowane po dniu 28.02.2013 r. nie mają możliwości zwrotu kosztów udziału w konferencji oraz opłaty za organizację noclegu.

c. Osoby rejestrujące się na konferencję zobowiązane są do uiszczenia płatności bez względu na ew. późniejszą rezygnację.

11.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu Konferencji.

12. Liczba miejsc na konferencję jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wpływu opłaty konferencyjnej na rachunek bankowy organizatora.

13. Każdy uczestnik konferencji ma obowiązek posiadania własnego identyfikatora w trakcie trwania konferencji. Uczestnik Konferencji nie ma prawa przekazania własnego identyfikatora osobom postronnym.

14. Pełnoprawnym uczestnikiem konferencji staje się osoba, która: 


a. prawidłowo dokona procesu rejestracji – w procesie rejestracji podane zostaną wszystkie wymagane dane będące autentycznymi danymi uczestnika konferencji,
b. uiści opłatę zgodną z prawidłowo wystawioną fakturą proforma, w wysokości oraz terminie wskazanym w niniejszym regulaminie,
c. dokona rejestracji na miejscu konferencji odbierając imienny identyfikator.  

15.

Cisco Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39B ("Cisco") informuje, że Pani/Pana dane osobowe są zbierane przez Cisco w celach statystycznych i marketingowych. Dane te są przeznaczone wyłącznie dla Cisco, względnie dla upoważnionych przez nich administratorów danych. Na zasadach przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz wprowadzania zmian. Zbieranie Pani/Pana danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.

16. Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy Cisco z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39B ("Cisco") informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204).

17. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez  Fundację Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA, organizatora konferencji Cisco Forum, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 97 r. nr 133 poz. 883). Tym samym zgadzam się na otrzymywanie informacji organizacyjnych związanych z konferencją Cisco Forum oraz dotyczących działalności i oferty jej organizatora i sponsorów.

18. Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez firmę Cisco, Organizatora Konferencji działającego z polecenia Cisco bądź partnerów konferencji mojego wizerunku do celów marketingowych, we wszystkich materiałach informacyjno–promocyjnych dotyczących Konferencji Cisco Forum 2013 bez ograniczeń w czasie.

19. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

20. Organizator konferencji zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z konferencji w przypadku naruszenia któregokolwiek z zapisów niniejszego regulaminu. Niniejszym oświadczam, że wszystkie dane zmieszczone przeze mnie są prawdziwe oraz niniejszym akceptuję powyższe warunki uczestnictwa w Konferencji.

Zarejestruj się !

Dodatkowe informacje:
Komitet Organizacyjny Konferencji 
e-mai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. +48 506 804 430

 

INTEL® - Główny Partner Technologiczny

Tegorocznym Głównym Partnerem Technologicznym Konferencji Cisco Forum 2013 został światowy lider w dziedzinie krzemowej innowacji  - firma INTEL®.  To największy na świecie producent układów scalonych, a także twórca mikroprocesorów, które znajdują się w większości komputerów osobistych. INTEL® opracowuje technologie, produkty i inicjatywy, które stale ulepszają ludzką pracę i życie.

Pasją firmy jest tworzenie technologii, które zmieniają świat, co pozwala przesuwać granice innowacji coraz dalej oraz utrzymywać pozycję lidera w technologii półprzewodnikowej.
GŁÓWNY PARTNER TECHNOLOGICZNY
PLATYNOWY PARTNER
ZŁOCI PARTNERZY

SREBRNY PARTNER
PARTNERZY KONFERENCJI
PARTNERZY WIECZORNEGO SPOTKANIA
PARTNER TECHNOLOGICZNY
PATRONI MEDIALNI
Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, and Xeon Inside are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.

 

Cisco Systems Poland Sp. z o.o.
Ul. Domaniewska 39B
02-672 Warszawa
Polska/Poland
tel: +48 22 572 27 00
fax: +48 22 572 27 01